พิธีถวายราชสดุดีธีรราชเจ้า ล้นเกล้า ราชกาลที่ 6   วันที่  25 พ.ย. 52